Ondersteuning

Wij helpen je het beste uit jezelf te halen

Ondersteuning

We streven ernaar dat elke leerling op een zo prettig mogelijke wijze de schooltijd op Oscar Romero beleeft en uiteindelijk ook een diploma haalt. Iedere leerling wordt daarin begeleid door een mentor en het docententeam. Het kan echter zijn dat iemand meer ondersteuning nodig heeft. Oscar Romero biedt dan verschillende vormen van extra ondersteuning aan.

 

PlusPunt

PlusPunt is een ruimte binnen de school voor leerlingen met een diagnose en/of een specifieke ondersteuningsbehoefte. In dit lokaal zijn begeleiders aanwezig van het ondersteuningsteam. De leerlingen krijgen daar extra hulp, ondersteuning en aandacht. Ook biedt PlusPunt een plek om pauze te houden, voor individuele gesprekken met de begeleider passend onderwijs of de pedagogisch medewerker.

Deze vorm van ondersteuning richt zich op leerlingen met bijvoorbeeld ADHD en/of ASS, faalangst enz. Het PlusPunt biedt begeleiding op maat en stelt samen met ouders/verzorgers, mentor en leerling vast welke onderwijs- en pedagogische ondersteuning de leerling nodig heeft. Dit wordt vastgelegd in een OPP (Ontwikkelingsperspectiefplan) of een doelenkaart. Ouders/verzorgers krijgen regelmatig informatie over de ontwikkelingen van hun kind en kunnen altijd contact opnemen met de begeleiders.

 

Faalangsttraining

Sommige leerlingen zijn faalangstig. Deze leerlingen hebben last van angst om goed te presteren waardoor zij geblokkeerd raken. Op het Oscar Romero geven wij faalangstreductietrainingen. Deze training is gebaseerd op rationele technieken (het beïnvloeden van je gedachten), ontspanningstechnieken en simulatieoefeningen. Mentoren kunnen een leerling aanmelding om aan een training mee te doen.

Ondersteuning anderstaligen (NT2)

Leerlingen die korter dan zes jaar in Nederland zijn krijgen extra taalonderwijs. Hiervoor gebruiken we het programma Numo. Daarnaast krijgen de leerlingen begeleiding op het gebied van begrijpend lezen en het uitbreiden van de Nederlandse woordenschat.

De verschillende vormen van ondersteuning staan in ons schoolondersteuningsprofiel.

 

Samenwerkingsverband VO West-Friesland

Mocht de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter zijn dan de ondersteuning die wij kunnen bieden, dan zal er binnen het Samenwerkingsverband VO West-Friesland passende extra ondersteuning geboden worden voor de leerling. De ondersteuningscoördinator van het Oscar Romero neemt deel aan het ondersteuningscoördinatorenoverleg onder voorzitterschap van de directeur van het Samenwerkingsverband West-Friesland.

· Informatie van Ministerie van OC&W over passend onderwijs (pdf, 281 kB).
· Informatiegids van het Steunpunt Passend Onderwijs (pdf, 2.609 kB).

Voor vragen over ondersteuning op Oscar Romero kunt u contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator via tel.nr.: 0229-285685

Ondersteuning bij Dyslexie en Dyscalculie

Ondersteuning bij dyslexie

Leerlingen met dyslexie krijgen op het Oscar Romero op verschillende manieren ondersteuning aangeboden.

Zo krijgt iedere leerling met dyslexie een faciliteitenkaart waarop alle algemene faciliteiten aangegeven staan. Je moet hierbij denken aan extra tijd of minder opdrachten maken bij toetsen, grote (idioom)toetsen in gedeelten maken, aangepaste normering bij spelfouten of het inzetten van auditieve ondersteuning. De auditieve ondersteuning kan zowel tijdens toetsen, als in de gewone lessen  worden ingezet. Lesmethodes worden hiervoor door de dyslexiecoaches geschikt gemaakt en aangeboden in een aparte studiewijzer.

De dyslexiecoaches zijn er voor jou en helpen je graag om je middelbare schooltijd van brugklas tot eindexamen zo goed mogelijk af te ronden.

 

Ondersteuning bij dyscalculie
Als een leerling gediagnosticeerd is met dyscalculie wordt er ook gekeken welke hulp gewenst wordt en wat er voor de leerling mogelijk is. Daarbij kan gedacht worden aan formulekaarten, extra tijd (of minder opgaven) bij vakken die veel rekenwerk in hun programma hebben, niet meetellen van fouten als er getallen omgedraaid zijn, gebruik van rekenmachine enz.

 

Als er een vermoeden is van dyscalculie en er is nog geen officiële verklaring, is het mogelijk dat de dyscalculiebegeleider wat kleine testjes doet. Als het vermoeden wordt bevestigd, kunt u als ouder/verzorger buiten school om een officiële test laten doen waardoor uw zoon of dochter mogelijk een officiële diagnose krijgt. Hierdoor heeft de leerling recht op faciliteiten. Als blijkt dat er ‘alleen’ ernstige rekenproblemen zijn en een officiële verklaring niet afgegeven kan worden, dan kijken wij welke begeleiding mogelijk is

DYSLEXIE OP OSCAR ROMERO
DYSLEXIEBELEID
Ons dyslexiebeleid is gebaseerd op het ‘Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs’ van het Masterplan Dyslexie. In ons beleid houden wij rekening met de wensen van de individuele leerling. Er is veel mogelijk, niets hoeft. Al onze docenten houden zich aan schoolbrede afspraken met betrekking tot dyslexie. Bij ieder vak wordt er rekening gehouden met de dyslectische leerling, zowel in de les als bij het maken van toetsen.
CONTACT MET DYSLEXIECOACH
Begin van de brugklas krijg je uitleg over alles, zoals rechten + faciliteiten. Halverwege het schooljaar wordt de leerling benaderd om te peilen of alles goed verloopt m.b.t. dyslexie. Bij vragen of problemen kan de leerling altijd contact opnemen met een van de dyslexiecoaches.
EXTRA TIJD
Bij een toets van 50 minuten >15 minuten extra tijd. Bij een toets van 100 minuten >30 minuten extra tijd.
DE GROENE KAART
Je krijgt een groene kaart waarop jouw mogelijkheden staan. Je hebt recht op extra tijd, of minder opdrachten bij toetsen. Je mag gebruikmaken van auditieve ondersteuning. Soms is het mogelijk toetsen mondeling i.p.v. schriftelijk te maken. Er is voor jou een aangepaste normering van de spelfouten. Je mag een toets eventueel op een laptop maken. En grote idioomtoetsen mag je in gedeelten maken.
AUDITIEVE ONDER-STEUNING VIA CLAROREAD
Wij bieden dyslectische leerlingen de mogelijkheid om gebruik te maken van ClaroRead. Via deze app kan de leerling teksten voorgelezen krijgen. Alle vakboeken worden via Magister beschikbaar gesteld om voorgelezen te worden via ClaroRead. ClaroRead kan gebruikt worden in de les en bij toetsen.
BOEKEN LEZEN
Bij het lezen van boeken mogen dyslectische leerlingen gebruik maken van luisterboeken. Ook hebben we een aantal boeken ter beschikking die zijn uitgegeven in een speciaal lettertype voor dyslecten. Onze mediatheek verschaft bovendien diverse hulpmiddelen ter ondersteuning bij het lezen, denk aan een gekleurde leesliniaal e.d..
SLOTOPMERKING
Er kan heel veel! Trek op tijd aan de bel en wij proberen het te regelen.
VRAGEN?
PetraMassee - Pj.massee@tabor.nl GinaKarregat - Cgm.karregat@tabor.nl
Previous
Next