Vragen?

Wil je meer weten en ontdekken?

Veelgestelde vragen

Op deze site is een schat aan informatie te vinden over uiteenlopende onderwerpen, over bijvoorbeeld de inhoud van het onderwijs, de geboden ondersteuning, de keuzes die gemaakt kunnen worden en het totaal vernieuwde gebouw. Maar op deze bijzondere website staat nog veel meer. Er zijn voor  bijna alle vakken lesjes te volgen, vaak met uitdagende opdrachten. Als leerlingen zich aanmelden ontvangen ze thuis (wat een service!) een tasje met inhoud, zodat de te volgen lesjes nog leuker worden!

 Hieronder staan de in de afgelopen jaren meest gestelde vragen en de antwoorden daarop.

Via onze tweejarige brugklasperiode kom je uit op het niveau dat bij jou past. Bij de veelgestelde vragen. kom je alles te weten over de opstroommogelijkheden.

Elke leerling heeft een eigen mentor. De mentor begeleidt niet alleen de studievoortgang van de leerling, maar stuurt ook op sociaal-emotioneel terrein. Een mentor werkt aan het groepsproces in de klas en stuurt op deze wijze o.a. de motivatie van leerlingen. Een leerling kan met problemen allereerst terecht bij de mentor. De leerlingen in de brugklas krijgen KIC-training. Deze training is een fysieke weerbaarheids- en sociale vaardigheidstraining en is gebaseerd op het Rots&Water programma. Doel is het verstrekken van individuele vaardigheden, maar ook de klas als ‘veilige groep’ krijgt veel aandacht. Iedere periode zal de docent een kort verslagje schrijven over de vorderingen die iedere leerling maakt.

Een teamleider is de persoon die de leerlingen van een of meerdere jaarlagen ondersteuning biedt op terreinen die de mentortaak overstijgen. Te denken valt aan coördinatie van leerjaaractiviteiten, maar ook aan gebeurtenissen die klassen overstijgen (bv. pestgedrag), interventies tussen docenten en leerlingen e.d.

Leerlingen die dyslectisch zijn hebben recht op extra faciliteiten (bijv. tijdsverlenging bij het maken van toetsen). Een dyslexiecoach is beschikbaar als er problemen ontstaan als de dyslectische leerling niet de faciliteiten krijgt die geboden zouden moeten worden. Voor dyscalculische leerlingen geldt deze opzet ook.

Op Oscar Romero hebben we beleid ontwikkeld dat inspeelt op het voorkomen en tegengaan van pestgedrag, het zogenoemde Antipestprotocol.

Jazeker, de vertrouwenspersoon (op Oscar Romero zijn er twee) is bereikbaar voor iedere leerling en ieder personeelslid om bepaalde zaken in vertrouwelijkheid te bespreken. Op grond van de afspraken die dan worden gemaakt, worden er mogelijk acties ondernomen.

De mogelijkheid bestaat om op school gebruik te maken van huiswerkbegeleiding, een vaste plek om rustig je huiswerk te kunnen maken. De huiswerkbegeleiding wordt verzorgd door Het Studielokaal. 

Via de website oscarromero.nl (ons onderwijs/ begeleiding/ huiswerkbegeleiding) kan men nadere informatie vinden hierover.

Een leerling kan met problemen terecht bij de mentor. Als de mentor niet in staat is om de leerling te helpen, wordt andere ondersteuning ingeschakeld. Het zoeken naar en regelen van de juiste ondersteuning verloopt via de ondersteuningscoördinator.

Oscar Romero is van oorsprong een katholieke school. Er is veel aandacht voor elkaar. Waar mogelijk zullen we leerlingen altijd “op maat” begeleiden en ondersteunen. Er zijn acties voor goede doelen, we ondersteunen een school in El Salvador, we doen actief mee met Paarse Vrijdag en we doen een dag vrijwilligerswerk in het kader van NLdoet. 

We hebben een herdenkingsruimte binnen school en we verzorgen rouwbegeleiding.

De leerlingen in de 3e klas bezoeken onder de noemer “Zin in Hoorn” kerken en moskeeën in Hoorn. Het vak maatschappijleer staat in de bovenbouw op het rooster. Kortom, identiteit staat nog altijd nadrukkelijk op de schoolkaart.

Het verschilt per vak hoe de iPad wordt ingezet. Voor sommige vakken staat al het lesmateriaal op de iPad, voor andere vakken een deel. Het digitaal materiaal helpt bij het bieden van onderwijs op maat: leerlingen kunnen nog beter zelfstandig aan de slag, met basisstof, maar vooral ook met herhalings-, verrijkings- en/of verdiepingsstof. We kunnen dus differentiëren; leerlingen kunnen “op maat” zelfstandig werken, zelfverantwoordelijk leren en/of door de docent ondersteund en gestuurd worden. 

Los van het reguliere lesmateriaal – digitaal dan wel op papier – wordt bij alle vakken gebruikgemaakt van de iPad in de les: voor opdrachten, voor het bekijken van filmpjes, voor het zoeken naar informatie, voor het gebruik van vak-apps, voor werkvormen als een quiz en brainstormen. De iPad helpt dus bij het aanbieden van afwisselende werkvormen.

In de tijd van online onderwijs is gebleken dat onze leerlingen enorm gebaat waren bij het bezit van een iPad. Alle leerlingen konden meteen deelnemen aan de online lessen.

Tijdens de les mogen de leerlingen geen spelletjes spelen op de iPad.

We leren leerlingen hoe ze met informatie die ze op internet vinden, om moeten gaan. De school leert leerlingen met die vrijheid om te gaan, in de klas en daarbuiten. Ook vanuit de mediatheek wordt aandacht besteed aan mediawijsheid. Daarnaast is er een reglement voor het gebruik van de iPad.

Met behulp van Apple Klaslokaal kan de docent tijdens de les leerlingen monitoren en gericht sturen naar geselecteerde onderwijsapps. Daarnaast informeren we desgevraagd ouders over ‘schermtijd’ (voorheen ‘ouderlijk toezicht’) op de iPad, zodat leerlingen de iPad alleen voor school kunnen gebruiken en niet afgeleid worden door andere gebruiksmogelijkheden van de iPad. Ook kunnen we helpen bij het instellen van deze beperkingen (nadat ouders hiervoor toestemming hebben gegeven). 

Om zich aan te kunnen melden bij Oscar Romero moet een leerling minimaal het advies gemengd/theoretisch vmbo (staat gelijk aan mavo) hebben. Leerlingen met een ontoereikend advies (kader/gemengd bijvoorbeeld) verwijzen we graag naar de Taborlocatie d’Ampte. 

Op het aanmeldingsformulier kunnen leerlingen aangeven bij wie zij graag in de klas willen zitten. Daar houden we zoveel mogelijk rekening mee.

Als u het schooladvies niet correct vindt, raden wij u aan met de basisschool in gesprek te gaan. Wij kunnen het advies niet wijzigen en zonder toestemming van de basisschool kunnen wij een leerling niet in een hoger niveau plaatsen. 

Het Tabor College is een Topsport Talentschool. De Topsport Talentscholen horen bij de Landelijke Organisatie Onderwijs Topsport, een organisatie die nauw samenwerkt met NOC*NSF en die tot doel heeft talentvolle sporters de kans te geven studie en sport te combineren. In heel Nederland zijn er momenteel 29 Topsport Talentscholen en de Taborscholen zijn de enige scholen in oostelijk West-Friesland die deze faciliteiten bieden. Een leerling is een Topsport Talentleerling als hij in de talentendatabase van het NOC*NSF staat.

Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en personeel erg belangrijk vindt. 

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen we op Oscar Romero voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Een gezonde school gaat immers over veel meer dan voeding en bewegen.

Oscar Romero heeft speciale aandacht voor de thema’s ‘Bewegen en sport’, ‘Relaties en seksualiteit’ en ‘Voeding’, ‘Roken-, alcohol- en drugspreventie’. Voor al deze thema’s heeft de school een certificaat gekregen. Onlangs hebben we ook voor “Welbevinden” een certificaat te ontvangen.

Als een les uitvalt, proberen we dit op te lossen door middel van roosterwijzigingen. Als dat niet lukt, wordt de klas opgevangen door een onderwijsassistent .Tussenuren komen bij ons in klas 1 en 2 zelden voor. 

Vanaf klas 3 worden lessen die uitvallen niet opgevangen. Leerlingen kunnen in die uren in de zelfstandig aan de slag met hun schoolwerk, bijvoorbeeld op het leerplein van hun afdeling.

 

Heb je nog andere vragen?

Je kan ons natuurlijk ook bereiken via:

ohor@tabor.nl

0229-285685